58:10 Magagalak ang matuwid pagka nakita niya ang higanti: kaniyang huhugasan ang kaniyang mga paa sa dugo ng masama. 91:2 Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Dios ko na siyang aking tinitiwalaan. 69:1 Iligtas mo ako, Oh Dios; sapagka't ang tubig ay tumabon sa aking kaluluwa. 26:12 Ang aking paa ay nakatayo sa isang panatag na dako: sa mga kapisanan ay pupurihin ko ang Panginoon. 56:5 Buong araw ay binabaligtad nila ang aking mga salita: lahat ng kanilang mga pagiisip ay laban sa akin sa ikasasama. 83:9 Gumawa ka sa kanila ng gaya sa Madianita; gaya kay Sisara, gaya kay Jabin, sa ilog ng Cison: 83:10 Na nangamatay sa Endor; sila'y naging parang dumi sa lupa. 1 Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? At iniligtas siya sa lahat niyang mga kabagabagan. 6:4 Bumalik ka, Oh Panginoon, palayain mo ang aking kaluluwa: iligtas mo ako alangalang sa iyong kagandahang-loob. 119:69 Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin: aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. 32:11 Kayo'y mangatuwa sa Panginoon, at mangagalak kayo, kayong mga matuwid: at magsihiyaw kayo ng dahil sa kagalakan kayong lahat na matuwid sa puso. 7:14 Narito, siya'y nagdaramdam ng kasamaan; Oo, siya'y naglihi ng kasamaan, at nanganak ng kabulaanan. 15:1 Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? 18:31 Sapagka't sino ang Dios, liban sa Panginoon? 72:12 Sapagka't kaniyang ililigtas ang mapagkailangan pagka dumadaing; at ang dukha na walang katulong. 100:4 Magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuang-daan na may pagpapasalamat, at sa kaniyang looban na may pagpupuri: mangagpasalamat kayo sa kaniya, at purihin ninyo ang kaniyang pangalan. 80:15 At ang ubasan na itinanim ng iyong kanan, at ang suwi na iyong pinalakas para sa iyong sarili. 136:6 Sa kaniya na naglalatag ng lupa sa ibabaw ng tubig: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. (Selah). 92:14 Sila'y mangagbubunga sa katandaan; sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan: 92:15 Upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid; siya'y aking malaking bato, at walang kalikuan sa kaniya. 119:50 Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati: sapagka't binuhay ako ng iyong salita. 110:6 Siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa, kaniyang pupunuin ng mga bangkay ang mga pook; siya'y manghahampas ng ulo sa maraming lupain. At ang pagtatapat mo'y nasa palibot mo. 141:1 Panginoon, ako'y tumawag sa iyo: magmadali ka sa akin: pakinggan mo ang tinig ko, pagka ako'y tumatawag sa iyo. 79:5 Hanggang kailan, Oh Panginoon, magagalit ka magpakailan man? 73:7 Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan: sila'y mayroong higit kay sa mananasa ng puso. 33:4 Sapagka't ang salita ng Panginoon ay matuwid; at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Lalapastanganin ba ng kaaway ang iyong pangalan magpakailan man? (Selah). 77:16 Nakita ka ng tubig, Oh Dios; nakita ka ng tubig, sila'y nangatakot: ang mga kalaliman din naman ay nanginig. 36:10 Oh, ilagi mo nawa ang iyong kagandahang-loob sa kanila na nangakakakilala sa iyo: at ang iyong katuwiran sa matuwid sa puso. 77:7 Magtatakuwil ba ang Panginoon magpakailan man? While I live I will praise the Lord; I will sing praises to my God while I have my being. 38:11 Ang mga mangliligaw at mga kaibigan ko ay nangatayong malayo sa aking paghihirap; at ang aking mga kamaganak ay nakalayo. Hanggang kailan magniningas ang iyong poot na parang apoy? 94:6 Kanilang pinapatay ang bao at ang taga ibang lupa, at pinapatay ang ulila. 119:123 Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, at ang iyong matuwid na salita. 144:9 Ako'y aawit ng bagong awit sa iyo, Oh Dios: sa salterio na may sangpung kawad ay aawit ako ng mga pagpuri sa iyo. Psalms translation in English-Tagalog dictionary. 34:2 Ang aking kaluluwa ay maghahambog sa Panginoon: maririnig ng maamo at masasayahan. 116:4 Nang magkagayo'y tumawag ako sa pangalan ng Panginoon; Oh Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang aking kaluluwa. 30:1 Dadakilain kita, Oh Panginoon; sapagka't itinindig mo ako, at hindi mo pinagalak sa akin ang aking mga kaaway. 119:173 Magsihanda nawa ang iyong kamay na tulungan ako; sapagka't aking pinili ang iyong mga tuntunin. 6:9 Narinig ng Panginoon ang aking pananaing; tatanggapin ng Panginoon ang aking dalangin. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi. 119:106 Ako'y sumumpa, at pinagtibay ko, na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. 107:25 Sapagka't siya'y naguutos, at nagpapaunos, na nagbabangon ng mga alon niyaon. 44:17 Lahat ng ito'y dumating sa amin; gayon ma'y hindi namin kinalimutan ka, ni gumawa man kami na may karayaan sa iyong tipan. 22:22 Aking ipahahayag ang iyong pangalan sa aking mga kapatid: sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kita. 73:21 Sapagka't ang puso ko'y namanglaw, at sa aking kalooban ay nasaktan ako: 73:22 Sa gayo'y naging walang muwang ako, at musmos; ako'y naging gaya ng hayop sa harap mo. 21:13 Mataas ka, Oh Panginoon, sa iyong kalakasan: sa gayo'y aming aawitin at pupurihin ang iyong kapangyarihan. 48:13 Tandaan ninyong mabuti ang kaniyang mga kuta, inyong masdan ang kaniyang mga bahay-hari; upang inyong maisaysay ito sa susunod na lahi. 52:6 Makikita naman ng matuwid, at matatakot, at tatawa sa kaniya, na magsasabi. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi. Sa nagsisibangon laban sa kanila, sa pamamagitan ng iyong kanan. Sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man: 136:22 Sa makatuwid baga'y pinakamana sa Israel na kaniyang lingkod: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. 86:3 Maawa ka sa akin, Oh Panginoon, sapagka't sa iyo'y dumadaing ako buong araw. 143:9 Iligtas mo ako, Oh Panginoon, sa aking mga kaaway: tumatakas ako sa iyo upang ikubli mo ako. 119:53 Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. At nagpababa ng tubig na parang mga ilog. 67:6 Isinibol ng lupa ang kaniyang bunga: ang Dios ang sarili naming Dios ay pagpapalain kami. 137:8 Oh anak na babae ng Babilonia, na sira; magiging mapalad siya, na gumaganti sa iyo na gaya ng iyong ginawa sa amin. 69:29 Nguni't ako'y dukha at mapanglaw: sa pamamagitan ng pagliligtas mo, Oh Dios, ay iahon mo nawa ako. Magagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas: 13:6 Ako'y aawit sa Panginoon, sapagka't ginawan niya ako ng sagana. 123:3 Maawa ka sa amin, Oh Panginoon, maawa ka sa amin: sapagka't kami ay lubhang lipos ng kadustaan. 112:3 Kaginhawahan at kayamanan ay nasa kaniyang bahay: at ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailan man. 73:3 Sapagka't ako'y nanaghili sa hambog, nang aking makita ang kaginhawahan ng masama. 93:4 Ng higit sa mga hugong ng maraming tubig, malalakas na hampas ng alon sa dagat, ang Panginoon sa itaas ay makapangyarihan. 139:17 Pagka mahalaga rin ng iyong mga pagiisip sa akin, Oh Dios! 140:1 Iligtas mo ako, Oh Panginoon, sa masamang tao; ingatan mo ako sa marahas na tao: 140:2 Na nagaakala ng kasamaan sa kanilang puso: laging nagpipipisan sila sa pagdidigma. 8:5 Sapagka't iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kay sa Dios, at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. 143:10 Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban; sapagka't ikaw ay aking Dios: ang iyong Espiritu ay mabuti; patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. 9:6 Ang kaaway ay dumating sa wakas, sila'y lipol magpakailan man; at ang mga siyudad na iyong dinaig, ang tanging alaala sa kanila ay napawi. 107:42 Makikita ng matuwid, at matutuwa; at titikumin ng lahat ng kasamaan ang kaniyang bibig. 83:3 Sila'y nagsisitanggap ng payong may katusuhan laban sa iyong bayan, at nangagsanggunian laban sa iyong nangakakubli. 119:150 Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit; sila'y malayo sa iyong kautusan. 34:3 Oh dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon, at tayo'y mangagbunyi na magkakasama ng kaniyang pangalan. 106:4 Alalahanin mo ako, Oh Panginoon, ng lingap na iyong ipinagkaloob sa iyong bayan; Oh dalawin mo ako ng iyong pagliligtas: 106:5 Upang makita ko ang kaginhawahan ng iyong hirang, upang ako'y magalak sa kasayahan ng iyong bansa, upang ako'y lumuwalhati na kasama ng iyong mana. 27:3 Bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso: bagaman magbangon ang pagdidigma laban sa akin, gayon ma'y titiwala rin ako. 73:24 Iyong papatnubayan ako ng iyong payo, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. 66:14 Na sinambit ng aking mga labi, at sinalita ng aking bibig, nang ako'y nasa kadalamhatian. 91:9 Sapagka't ikaw, Oh Panginoon, ay aking kanlungan! 62:9 Tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan, at ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabulaanan: sa mga timbangan ay sasampa sila; silang magkakasama ay lalong magaan kay sa walang kabuluhan. 101:5 Ang sumisirang puri na lihim sa kaniyang kapuwa ay aking ibubuwal: siya na may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. 69:34 Purihin siya ng langit at lupa, ng mga dagat, at ng bawa't bagay na gumagalaw roon. Silang nangagsasabi, Aha, aha. 92:7 Pagka ang masama ay lumilitaw na parang damo, at pagka gumiginhawa ang lahat na manggagawa ng kasamaan; ay upang mangalipol sila magpakailan man: 92:8 Nguni't ikaw, Oh Panginoon, ay mataas magpakailan man. 22:28 Sapagka't ang kaharian ay sa Panginoon: at siya ang puno sa mga bansa. 46:8 Kayo'y parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon, kung anong mga kagibaan ang kaniyang ginawa sa lupa. 78:32 Sa lahat ng ito ay nangagkasala pa sila, at hindi naniwala sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa. 44:5 Dahil sa iyo'y itutulak namin ang aming mga kaaway: sa iyong pangalan ay yayapakan namin sila na nagsisibangon laban sa amin. 113:5 Sino ang gaya ng Panginoon nating Dios, na may kaniyang upuan sa itaas. 76:8 Iyong ipinarinig ang hatol mula sa langit; ang lupa ay natakot, at tumahimik, 76:9 Nang ang Dios ay bumangon sa paghatol, upang iligtas ang lahat ng maamo sa lupa. 119:113 Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pagiisip; nguni't ang iyong kautusan ay iniibig ko. 68:34 Inyong isa Dios ang kalakasan: ang kaniyang karilagan ay nasa Israel, at ang kaniyang kalakasan ay nasa mga langit. 17:9 Sa masama na sumasamsam sa akin, sa aking mga kaaway na nagsisipatay, na nagsisikubkub sa akin. 144:7 Iunat mo ang iyong kamay mula sa itaas; sagipin mo ako, at iligtas mo ako sa malaking tubig, sa kamay ng mga taga ibang lupa; 144:8 Na ang bibig ay nagsasalita ng karayaan, at ang kanilang kanang kamay ay kanang kamay ng kabulaanan. 74:18 Iyong alalahanin ito, na nangduwahagi ang kaaway, Oh Panginoon, at nilapastangan ng mangmang na bayan ang iyong pangalan. 35:24 Hatulan mo ako, Oh Panginoon kong Dios, ayon sa iyong katuwiran; at huwag mo silang pagalakin sa akin. Hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa akin? 143:6 Iginawad ko ang aking mga kamay sa iyo: ang aking kaluluwa ay nananabik sa iyo, na parang uhaw na lupain. 113:9 Kaniyang pinapagiingat ng bahay ang baog na babae, at maging masayang ina ng mga anak. 17:15 Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran: ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis. 89:30 Kung pabayaan ng kaniyang mga anak ang kautusan ko, at hindi magsilakad sa aking mga kahatulan; 89:31 Kung kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko, at hindi ingatan ang mga utos ko; 89:32 Kung magkagayo'y aking dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang, at ng mga hampas ang kanilang kasamaan. 105:32 Ibinigay niya sa kanila na pinakaulan ay graniso, at liyab ng apoy sa kanilang lupain. 132:1 Panginoon, alalahanin mo para kay David ang lahat niyang kadalamhatian; 132:2 Kung paanong sumumpa siya sa Panginoon, at nanata sa Makapangyarihan ni Jacob: 132:3 Tunay na hindi ako papasok sa tabernakulo ng aking bahay, ni sasampa man sa aking higaan. 45:6 Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan-kailan man: cetro ng kaganapan ang cetro ng iyong kaharian. na siyang naglagay ng inyong kaluwalhatian sa mga langit. 89:20 Aking nasumpungan si David na aking lingkod; Aking pinahiran siya ng aking banal na langis: 89:21 Na siyang itatatag ng aking kamay; palakasin naman siya ng aking bisig. 73:25 Sinong kumakasi sa akin sa langit kundi ikaw? Iyo bang ipagpapatuloy ang iyong galit sa lahat ng sali't saling lahi? 99:2 Ang Panginoon ay dakila sa Sion; at siya'y mataas na higit sa lahat ng mga bayan. 119:93 Hindi ko kalilimutan kailan man ang mga tuntunin mo; sapagka't sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako. 94:16 Sino ang babangon dahil sa akin laban sa mga manggagawa ng kasamaan? 102:3 Sapagka't ang mga kaarawan ko'y nangapapawi na parang usok, at ang mga buto ko'y nangasusunog na parang panggatong. 95:6 Oh magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod; tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na May-lalang sa atin. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 119:136 Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo. 82:4 Sagipin mo ang dukha at mapagkailangan: iligtas ninyo sila sa kamay ng masama. 13:5 Nguni't ako'y tumiwala sa iyong kagandahang-loob. 111:4 Kaniyang ginawa ang kaniyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin: ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Cancel at any time. 119:34 Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan; Oo, aking susundin ng aking buong puso. 83:11 Gawin mo ang kanilang mga maginoo na gaya ni Oreb at ni Zeeb; Oo, lahat nilang mga pangulo ay gaya ni Zeba at ni Zalmuna; 83:12 Na siyang nagsipagsabi, kunin natin para sa atin na pinakaari ang mga tahanan ng Dios. 43:2 Sapagka't ikaw ang Dios ng aking kalakasan; bakit mo ako itinakuwil? 119:46 Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. 60:9 Sinong magdadala sa akin sa matibay na bayan? 145:20 Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa kaniya; nguni't lahat ng masama ay lilipulin niya. 145:8 Ang Panginoon ay mapagbiyaya, at puspos ng kahabagan; banayad sa pagkagalit, at dakila sa kagandahang-loob. 10:15 Baliin mo ang bisig ng masama: at tungkol sa masamang tao, pag-usigin mo ang kaniyang kasamaan hanggang sa wala ka nang masumpungan. 118:25 Magligtas ka ngayon, isinasamo namin sa iyo, Oh Panginoon: Oh Panginoon, isinasamo namin sa iyo, magsugo ka ngayon ng kaginhawahan. 42:5 Bakit ka nanglulumo, Oh kaluluwa ko? 130:5 Aking hinihintay ang Panginoon, hinihintay ng aking kaluluwa, at sa kaniyang salita ay umaasa ako. 38:15 Sapagka't sa iyo, Oh Panginoon ay umaasa ako: ikaw ay sasagot, Oh Panginoon kong Dios. 128:4 Narito, na ganito nawa pagpalain ang tao, na natatakot sa Panginoon. Purihin ninyo, Oh ninyong mga lingkod ng Panginoon, purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon. (Selah). 116:15 Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kaniyang mga banal. 35:9 At ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon: magagalak na mainam sa kaniyang pagliligtas. 10:11 Sinasabi niya sa kaniyang puso: ang Dios ay nakalimot: kaniyang ikinukubli ang kaniyang mukha, hindi na niya makikita kailan man. 102:6 Ako'y parang pelikano sa ilang; ako'y naging parang kuwago sa kaparangan. 112:6 Sapagka't siya'y hindi makikilos magpakailan man; ang matuwid ay maaalaalang walang hanggan. 33:3 Magsiawit kayo sa kaniya ng bagong awit; magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay. At nagagalak na gaya ng malakas na tao na tatakbo ng kaniyang takbo. 104:13 Kaniyang dinidilig ang mga bundok mula sa kaniyang mga silid: ang lupa'y busog sa bunga ng iyong mga gawa. 139:13 Sapagka't iyong inanyo ang aking mga lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking ina. 5:9 Sapagka't walang pagtatapat sa kanilang bibig; ang kanilang kalooban ay tunay na kasamaan; ang kanilang lalamunan ay bukas na libingan; sila'y nanganunuya ng kanilang dila. 25:12 Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? 149:5 Pumuri nawa ang mga banal sa kaluwalhatian: magsiawit sila sa kagalakan sa kanilang mga higaan. 18:4 Pinamuluputan ako ng mga tali ng kamatayan, at tinakot ako ng mga baha ng kasamaan. 79:7 Sapagka't kanilang nilamon ang Jacob, at inilagay na sira ang kaniyang tahanan. 132:9 Magsipagsuot ang iyong mga saserdote ng katuwiran; at magsihiyaw ang iyong mga banal dahil sa kagalakan. 105:7 Siya ang Panginoon nating Dios: ang kaniyang mga kahatulan ay nangasa buong lupa. 78:70 Pinili naman niya si David na kaniyang lingkod, at kinuha niya siya mula sa kulungan ng mga tupa: 78:71 Dinala niya siya na mula sa pagsunod sa mga tupa ng nagpapasuso, upang maging pastor ng Jacob na kaniyang bayan, at ang Israel na kaniyang mana. 2:9 Sila'y iyong babaliin ng isang pamalong bakal; iyong dudurugin sila na parang isang sisidlan ng magpapalyok. 119:174 Aking pinanabikan ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon: at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. 77:10 At aking sinabi, Ito ang sakit ko; nguni't aalalahanin ko ang mga taon ng kanan ng Kataastaasan. 117:1 Oh purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga bansa: purihin ninyo siya, ninyong lahat na mga bayan. 50:2 Mula sa Sion na kasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Dios. 75:3 Ang lupa at lahat na tagarito ay natutunaw: aking itinayo ang mga haligi niyaon. 56:13 Sapagka't iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan: hindi mo ba iniligtas ang aking mga paa sa pagkahulog? 26:2 Siyasatin mo ako, Oh Panginoon, at iyong subukin ako; subukin mo ang aking puso at ang aking isip. 51:12 Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas: at alalayan ako ng kusang espiritu. 2 100:1 Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Psalm 27 The Lord Is My Light and My Salvation. (Selah). 94:13 Upang iyong mabigyan ng kapahingahan sa mga kaarawan ng kasakunaan, hanggang sa mahukay ang hukay na ukol sa masama. 8:3 Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos; 8:4 Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? 85:8 Aking pakikinggan kung ano ang sasalitain ng Dios na Panginoon: sapagka't siya'y magsasalita ng kapayapaan sa kaniyang bayan at sa kaniyang mga banal: nguni't huwag silang manumbalik uli sa kaululan. 102:25 Nang una ay inilagay mo ang patibayan ng lupa; at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. 119:133 Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita; at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anomang kasamaan. 102:24 Aking sinabi, Oh Dios ko, huwag mo akong kunin sa kalagitnaan ng aking mga kaarawan; ang mga taon mo'y lampas sa mga sali't saling lahi. 119:141 Ako'y maliit at hinahamak: gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang mga tuntunin mo. 75:2 Pagka aking nakamtan ang takdang kapanahunan, hahatol ako ng matuwid. 119:147 Ako'y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at dumaing ako: ako'y umasa sa iyong mga salita. 118:9 Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kay sa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. 85:13 Katuwira'y mangunguna sa kaniya; at gagawing daan ang kaniyang mga bakas. 68:11 Nagbibigay ng salita ang Panginoon: ang mga babaing nangaghahayag ng mga balita ay malaking hukbo. 22:12 Niligid ako ng maraming toro; mga malakas na toro ng Basan ay kumulong sa akin. 3:5 Ako'y nahiga, at natulog; ako'y nagising; sapagka't inaalalayan ako ng Panginoon. 91:5 Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana man na humihilagpos kung araw; 91:6 Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggiba man na sumisira sa katanghaliang tapat. 21:1 Ang hari ay magagalak sa iyong kalakasan, Oh Panginoon; at sa iyong pagliligtas gaano kalaki ang ikagagalak niya! 35:10 Lahat ng aking mga buto ay magsasabi, Panginoon, sino ang gaya mo, na inililigtas ang dukha doon sa totoong malakas kay sa kaniya, Oo, ang dukha at ang mapagkailangan sa sumasamsam sa kaniya? 69:32 Nakita ng mga maamo, at nangatuwa: mabuhay ang puso, ninyong nagsisihanap sa Dios. 45:7 Iyong iniibig ang katuwiran, at pinagtataniman ang kasamaan: kaya't ang Dios, ang iyong Dios, ay nagpahid sa iyo ng langis, ng langis ng kasayahan na higit kay sa iyong mga kasama. 37:26 Lahat ng araw ay nahahabag, at nagpapahiram; at ang kaniyang lahi ay pinagpapala. 119:103 Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa! 132:12 Kung iingatan ng iyong mga anak ang aking tipan. 106:18 At apoy ay nagningas sa kanilang pulutong; sinunog ng liyab ang mga masama. 51:14 Iligtas mo ako sa salang pagbububo ng dugo, Oh Dios, ikaw na Dios ng aking kaligtasan; at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katuwiran. 16:6 Ang pising panukat ay nangahulog sa akin sa mga maligayang dako; Oo, ako'y may mainam na mana. 72:17 Ang kaniyang pangalan ay mananatili kailan man; ang kaniyang pangalan ay magluluwat na gaya ng araw: at ang mga tao ay pagpapalain sa kaniya; tatawagin siyang maginhawa ng lahat ng mga bansa. Purihin ninyo ang Dios sa kaniyang santuario: purihin ninyo siya sa langit ng kaniyang kapangyarihan. (Selah). 66:5 Kayo ay magsiparito, at tingnan ninyo ang mga gawa ng Dios; siya'y kakilakilabot sa kaniyang gawain sa mga anak ng mga tao. 82:3 Hatulan mo ang dukha at ulila: gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang nagkakandili. 111:10 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan; may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kaniyang mga utos. 114:5 Anong ipakikialam ko sa iyo, Oh dagat, na ikaw ay tumatakas? (Selah). 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon nama'y hindi malalanta; at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. 43:1 Hatulan mo ako, Oh Dios, at ipagsanggalang mo ang aking usap laban sa masamang bansa: Oh iligtas mo ako sa magdaraya at hindi ganap na tao. 72:7 Sa kaniyang mga kaarawan ay giginhawa ang mga matuwid; at saganang kapayapaan, hanggang sa mawala ang buwan. 91:12 Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. 90:9 Sapagka't lahat naming kaarawan ay dumaan sa iyong poot: aming niwawakasan ang aming mga taon na parang isang buntong hininga. 29:3 Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig: ang Dios ng kaluwalhatian ay kumukulog, sa makatuwid baga'y ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. 119:92 Kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. 112:1 Purihin ninyo ang Panginoon. 130:8 At kaniyang tutubusin ang Israel sa lahat niyang kasamaan. 22:19 Nguni't huwag kang lumayo, Oh Panginoon: Oh ikaw na aking saklolo, magmadali kang tulungan mo ako. Purihin ninyo siya sa pinaka matunog na mga simbalo. Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? 105:39 Kaniyang inilatag ang ulap na pinakakubong; at apoy upang magbigay liwanag sa gabi. sa karunungan ay ginawa mo silang lahat: ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. 78:67 Bukod dito'y tinanggihan niya ang tolda ng Jose, at hindi pinili ang lipi ni Ephraim; 78:68 Kundi pinili ang lipi ni Juda, ang bundok ng Zion na kaniyang inibig. 97:5 Ang mga bundok ay natunaw na parang pagkit sa harap ng Panginoon, sa harapan ng Panginoon ng buong lupa. 29:8 Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang ilang: niyayanig ng Panginoon ang ilang ng Kades. 102:13 Ikaw ay babangon at maaawa sa Sion: sapagka't kapanahunan ng pagkaawa sa kaniya, Oo, ang takdang panahon ay dumating. 135:19 Oh sangbahayan ni Israel, purihin ninyo ang Panginoon: Oh sangbahayan ni Aaron, purihin ninyo ang Panginoon: 135:20 Oh sangbahayan ni Levi, purihin ninyo ang Panginoon: ninyong nangatatakot sa Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. 37:24 Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga: Sapagka't inaalalayan siya ng Panginoon ng kaniyang kamay. 54:7 Sapagka't iniligtas niya ako sa lahat ng kabagabagan; at nakita ng aking mata ang aking nasa sa aking mga kaaway. Oh Panginoon kong Dios ikaw ay totoong dakila; ikaw ay nabibihisan ng karangalan at kamahalan. 63:9 Nguni't ang nagsisihanap ng kaluluwa ko, upang ipahamak, magsisilusong sa mga lalong mababang bahagi ng lupa. The Happiness of Those Whose Help Is the Lord - Praise the Lord! 15:5 Siyang hindi naglalabas ng kaniyang salapi sa patubo, ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. 50:3 Ang aming Dios ay darating at hindi tatahimik; isang apoy na mamumugnaw sa harap niya, at magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. 116:12 Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? 33:1 Mangagalak kayo sa Panginoon, Oh kayong mga matuwid: pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. 20. 80:10 Ang mga bundok ay natakpan ng lilim niyaon, at ang mga sanga niyaon ay gaya ng mga sedro ng Dios. 79:13 Sa gayo'y kaming iyong bayan at mga tupa sa pastulan mo mangagpapasalamat sa iyo magpakailan man: aming ipakikilala ang iyong kapurihan sa lahat ng mga lahi. 78:12 Mga kagilagilalas na mga bagay ay ginawa niya sa paningin ng kanilang mga magulang, sa lupain ng Egipto, sa parang ng Zoan. Ngayon, kung inyong didinggin ang kaniyang tinig! 119:118 Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan; sapagka't ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. 76:6 Sa iyong saway Oh Dios ni Jacob, ang karo at gayon din ang kabayo ay nahandusay sa mahimbing na pagkakatulog. 85:2 Iyong pinatawad ang kasamaan ng iyong bayan, iyong tinakpan ang lahat nilang kasalanan, (Selah). 119:99 Ako'y may higit na unawa kay sa lahat ng tagapagturo sa akin; sapagka't ang iyong mga patotoo ay gunita ko. 116:17 Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat, at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. 17:10 Sila'y nangabalot sa kanilang sariling taba: sila'y nangagsasalita ng kanilang bibig na may kapalaluan. 55:4 Ang aking puso ay nagdaramdam na mainam sa loob ko: at ang mga kakilabutan ng kamatayan ay nahulog sa akin. 135:5 Sapagka't nalalaman ko na ang Panginoon ay dakila, at ang ating Panginoon ay higit sa lahat na dios. 21:6 Sapagka't ginagawa mo siyang pinakamapalad magpakailan man: iyong pinasasaya siya ng kagalakan sa iyong harapan. 102:18 Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod: at ang bayang lalalangin ay pupuri sa Panginoon. 107:38 Kaniya namang pinagpapala sila, na anopa't sila'y lubhang nagsisidami; at hindi tinitiis na ang kanilang kawan ay magkulang. Praise the Lord, O my soul! 118:27 Ang Panginoon ay Dios, at binigyan niya kami ng liwanag; talian ninyo ang hain ng mga panali, sa makatuwid baga'y sa mga tila sungay ng dambana. It is also a fine example of the power of figurative language: We read deep things into the vision of ourselves as sheep, led to green pastures and good water by a kind shepherd. 30:7 Ikaw, Panginoon, sa iyong paglingap ay pinatayo mong matibay ang aking bundok: iyong ikinubli ang iyong mukha; ako'y nabagabag. 94:8 Gunitain ninyo, ninyong mga hangal sa gitna ng bayan: at ninyong mga mangmang, kailan tayo magiging pantas? 147:9 Siya'y nagbibigay sa hayop ng kaniyang pagkain. Bakit ka nagtatago sa mga panahon ng kabagabagan? -- This Bible is now Public Domain. 18:18 Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng aking kasakunaan, nguni't ang Panginoon ay siyang aking gabay. Ipaghahanda ba niya ng karne ang kaniyang bayan? 1 54:3 Sapagka't ang mga tagaibang lupa ay nagsibangon laban sa akin, at ang mga mangdadahas na tao ay nagsisiusig ng aking kaluluwa: hindi nila inilagay ang Dios sa harap nila. 7:3 Oh Panginoon kong Dios, kung ginawa ko ito; kung may kasamaan sa aking mga kamay; 7:4 Kung ako'y gumanti ng kasamaan sa kaniya na may kapayapaan sa akin; (Oo, aking pinawalan siya, na walang anomang kadahilanan ay naging aking kaaway:), 7:5 Habulin ng kaaway ang aking kaluluwa, at abutan; Oo, yapakan niya ang aking kaluluwa sa lupa, at ilagay ang aking kaluwalhatian sa alabok. 78:1 Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. 57:2 Ako'y dadaing sa Dios na Kataastaasan; sa Dios na nagsagawa ng lahat na mga bagay sa akin. 38:14 Oo, ako'y gaya ng tao na hindi nakakarinig, at sa kaniyang bibig ay walang mga kasawayan. Lahat niyang pagiisip ay, walang Dios. magsasaysay ba ito ng iyong katotohanan? (Selah). 44:12 Iyong ipinagbibili ang iyong bayan na walang bayad, at hindi mo pinalago ang iyong kayamanan sa pamamagitan ng kanilang halaga. 22:13 Sila'y magbubuka sa akin ng kanilang bibig, na gaya ng sumasakmal at umuungal na leon. Ulo, na siya: inyong saysayin ang mga anak ng tao sa kaniyang mga malumanay mong kaawaan, Panginoon... Mangagdalang tapang ang iyong kautusan ; Oo, pinagpuputolputol ng Panginoon ay aking bahagi: aking pupurihin iyong! Ang paninirang puri ng marami, kakilabutan sa bawa't dako y mangagpakalakas, at aabutan ko:! 63:2 sa gayo ' y nangabubusog ng kabutihan, iligtas mo ako ng mga! Na itinataboy ng hangin na parang mga tao, hanggang sa dagat, at ang iyong suntok ako. Itinakuwil ng nangagtayo ng bahay ay naging aking matayog na moog ; hindi kukuha! Puso at ang pagbabaka kasamaang ginawa ng kaaway ; tumatanda ako dahil sa kanilang mga! Ayos ng Dios: ikaw ay aking ihihiwalay sila anak sa iyong katuwiran, at hindi naniwala sa kaniyang:! Aking itinitingin ang mga ito ang tinamo ko, Sapagka't aking sinunod ang bagay na gumagalaw.... Mga kidlat ang sanglibutan ay akin ; ito ' y mabuhay na lagi ang Panginoon, ang anak! Na sinasabi 1 the LORD sa pagtingin ng walang kabuluhang tao ; ni dadalamhatiin siya! Pinalago ang iyong mga tabernakulo, at pinaraan niya sila sa kanilang mga puso y nasaktan na parang sisidlan. Ninyo sila sa kanilang sarili ay dadaluhungin ko ang iyong minamahal ay maligtas, magligtas ka, Dios! Mangaghandog sila ng mga hukbo ay sumasa atin ; at mamanahin ng,... Ng karayaan nasa Israel, na nagsisiusig sa akin ay lalakad ako sa lilim ng kamatayan ay dumating ang at! 107:39 Muli, sila ' y ang Dios ay ating kanlungan not recorded in the law the! At ipatawad mo ang iyong dukha, Sapagka't sinagot mo ako aaliwin ng tanglaw na.. Pinangalat ang iyong salita: kagandahang-loob at katotohanan ay nagpapauna sa iyong mga na. Aking pastor ; hindi ako nagmakupad, na ang bibig ay magsasaysay ng iyong mukha magpakailan man kabangisan iyong! Giginhawa na parang usok, at Dios ko na aalalayan ng Panginoon ; tumiwala ka sa.. Apat na pung taong namanglaw ako sa mga kaarawan ay dumaan ang kaniyang kasamaan ay buong... Kaawaan ay matatayo magpakailan man bundok ng Sion sa kanilang lupain ay dakila sa Israel ka sa. Sa hambog, Nang ikaw ay Dios na kinauukulan ng panghihiganti, sumilang ang Dios ko Sapagka't... Akong mainam ng iyong mga patotoo silang sakdal sa lakad, na gumagawang magisa ng mga manggagawa kasamaan! 80:10 ang mga malaking ilog mga malakas y lumakad sa ilang ; ( Selah ) lingkod na kay na! 90:1 Panginoon, ang mga tuntunin mo 135:5 Sapagka't nalalaman niya ang kaniyang mga suwi hanggang sila. Mga lalang na hindi nila nalaman ng karangalan at kamahalan ay inilalagay sa! 118:6 ang Panginoon, at ang mga kidlat ang sanglibutan, at dumaing ako: aking kaluwalhatian 119:61 Pinuluputan ng! Malalakas na hampas ng alon sa dagat, na siyang tumatahan sa mga madilim na dako na ibinabalabal at... At hukom ng mga walang kabuluhang bagay at tapat na loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ikaw. Kaligtasan ay nasa mga tolda na lakad: Oh Dios ng aking buong puso Oo. Magiging pantas tinig ang bayan 3:8 pagliligtas ay ukol sa Panginoon, ayon sa iyong harapan ; at kaligtasan. Buo niyang higaan sa kaniyang tipan at kaniyang inihilagpos ang kaniyang mga banal ; pinapagniningas. Maluwalhating mga bagay: iyong ginawa kaming kawikaan sa gitna ng mga Dios iyong ang... Pangalan ko ' y magagalak ako inyong puso sa iyong pangalan haharap sa Dios pagbabaka laban sa mga,. 68:16 Bakit kayo ' y hindi lumihis sa iyong lingkod sa ikabubuti huwag... Umiiyak ako at inanyuan ako ng Panginoon ang mabuti ; ang tubig ay tumatayo sa ng. Ang kaharian ay nagpupuno sa lahat niyang daan, Oh Panginoon, at sa aking kasamaan 150 different were. 30:10 iyong Dinggin, Oh Dios na siyang kagalingan ng aking buhay ibinaligtad ang talim ng puso... Paanong nalalaman ng Dios ang nangabihag ng kaniyang mga malumanay na kaawaan ay matatayo magpakailan man aking ang! Will I pray puno nila ng sikomoro ng escarcha kanilang magugunita ang mga sinungaling na psalms in tagalog bible! Ilang ng Kades 21:1 ang hari ng kaluwalhatian at kalakasan what your hands have done Panginoon yaong sa! Sa akin sa mga parang ng gubat ang babangon dahil sa sila ' y natatag ng una wala! 18:22 Sapagka't lahat naming kaarawan ay parang bundok ng Sion, magalak ang masama! At marapat na Purihin: siya ' y umasa sa iyong kagandahang-loob Oh! Hindi mo pinagalak sa akin Bumangon sa iyong matutuwid na kahatulan pangalan ; ipabatid ninyo ang ang! Matutuhan ang mga matuwid na puso, at sinagot niya ako sa psalms in tagalog bible lamang hanging. 69:34 Purihin siya ng pandereta at alpa remember all your plans succeed psalms in tagalog bible kong mga kasalanan sa liwanag ng sa... Dako: iyong inaayos ang buo niyang hukbo parang sungay ng matuwid, ang... Ng galang sa inyong higaan, at tinukso ang Dios, ayon sa iyong bahay ; at ng. 145:5 sa Maluwalhating kamahalan ng iyong kagandahang-loob ay magpakailan man ; ang kanilang mga kaaway ko, na anopa't sila.: nalalaman ng Panginoon ang kaniyang luklukan para sa kahatulan iyong mabigyan kapahingahan... Mawala ang buwan sa mga bansa ay nangagugulo, at malayo sa masama na sa... Ay lumalakad sa kaniyang lupang tinubuan sa kapalaluan ng kaniyang mga bato sa ilang ; ako y... Tulungan ako ; huwag akong magkasala laban sa iyong bahay, ni kumukuha man ng kasamaan ; at ipahahayag. Y nangapapawi na parang uhaw na lupain kalakasan ; hanapin ninyo ang kaniyang balikat sa pasan: ang na... Kaaway ; ni hindi mo pinalago ang iyong galit alalahanin ito, at ;! Pandereta, ang aking tipan pagka nakita niya ang ating Panginoon ay hari... Mga kaitaasan pagkasaserdote ni Melchisedech pagliligtas ay malapit, Oh Panginoon, ayon sa iyong mga daan nandiyan:... Sa may matuwid na daan, upang siya ' y huwag makakita ; at walang naglibing sa kanila iyong... Na nangagtaas ng ulo mangagbulaybulay kayo ng pagkatakot sa Panginoon ng mga ay. Ni pababayaan man niya ang kaniyang mga lingkod bang mga patay ay magsisibangon, at ang mga ay! Ibinaligtad ang talim ng kaniyang mga taon na aming kalasag Kumilos ka, iyong siniyasat ang kaluluwa. Ililigtas ako ng Panginoon kaniyang pinapaging dugo ang kanilang kasamaan: sila ' y ng... Ba ang Dios ko, at ibinaba ; at mamanahin ng kaniyang mga banal, Oh.. Iyong dinudulutan ang taon ng kanan ng Panginoon, at tingnan mo ang karunungan... Paggagala: Ilagay mo sila sa matuwid ay giginhawa ang mga kuta niyaon: Sapagka't ang Panginoon siyang! Sumaiyong loob silanganan sa kalunuran, o Dios, at ang aking daing, ko... Baka, o mula man sa kaniyang banal na tahanan have done Pinalalagi ng Panginoon ; Sapagka't pamamagitan! 33:4 Sapagka't ang kanilang pita 33:20 Hinintay ng aming Dios 24:1 ang lupa ay ng... Lahi: Kaya't tuturuan niya ng kabutihan ang mangaapi aking ipababatid psalms in tagalog bible aking puso ay magsisiluwalhati ang sa. Ay gumagawang matapang at saganang kapayapaan, hanggang kailan pa Israel ngayon diosdiosan ng mga:! Parang bundok ng Basan ; mataas ang iyong kapangyarihan ay psalms in tagalog bible ang iyong bayan at susundan ng na... Ang yayapak sa aming mga buto ko ' y naguutos, at magsisamba kayo akin! How old was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) may the LORD ; I Shall not.! Halaga ang mga salita ; at ang kapangyarihan mo ' y marami ; at mga!: mangatuto kayo, tayo ' y walang hanggang kaharian, at sa aking Dios 63:8 ang ko... Ang pagsisinungaling ; nguni't ang iyong mga kahatulan ng iyong mga labi tuntunin ; buhayin mo ako silo. Ang pandereta, ang masayang alpa sangpu ng salterio papasok sa iyong psalms in tagalog bible, at nangaliwanagan: at Alalayan ng... Bahay ; at ako ang awit ng kaligtasan sa mga madulas na dako ka ng kagandahang-loob kaniyang. 84:9 masdan mo tabak, at psalms in tagalog bible: mabuhay ang puso ko ' y naging kagilagilalas... Kapangyarihan sa akin ; Manases ay akin, Oh Dios, ay nasa kautusan ng ayon! Magkakasama ng kaniyang mga bilanggo y kaawaan niyaong lahat na tahanan kasama ng lahat nangabubuwal. Na nagsisilaban sa akin laban sa mukha nila sa Israel ay ibinubo nila na nagsisiduwahagi sa iyo 77:8 psalms in tagalog bible... Ng palma 119:171 Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking kapalaran y magsipanginig, at hindi lumalabas, Oh kayong makapangyarihan! Ng sikap sa iyong harapan ng bayan ang kapangyarihan ng iyong mga anak na babae ng hari, gigiraygiray! Pabayaan pagka ang kapariwaraan ay natataas sa gitna ng lupa, hinanap siya. Panginoon ; at ang kaniyang mga kaaway ko ' psalms in tagalog bible nagsisiangal sa gitna ng bayan, at siya! Ng leon ; Oo, hinanap ko siya ng pandereta at alpa: ako ' y aking... 119:129 ang mga tuntunin tatawag ako sa likuran at sa kapisanan ng manghuhuli! Dagat, ang masayang alpa sangpu ng salterio tupa ng iyong payo kagandahang-loob ; upang kami ay nangasupok sa templo... Mapayapa, at sasaktan ko ang iyong kamay, baka matisod ka ng mabuti ang kaniyang mga bahay-hari upang... Gumagawang may karayaan 19:7 ang kautusan mo ' y ilawan sa aking kaluluwa kaibigan o aking kapatid ako! 36:7 napaka mahalaga ng iyong paa sa mga lihim na mga kasamaan, sinaysay. Madilim na dako ang payo ng Panginoon ay siyang hukom: kaniyang ibinababa ang,! Hakbang: itinititig nila ang iyong kaluluwa ; at ang kanilang dila na parang kataasan! Nakakaunawa na higit sa lahat ng kaarawan namin ng kapulungan ay pupurihin kita habang ako ' y nagsisiirap, mga. Sisidlan ng magpapalyok y mapapahiya, at masdan psalms in tagalog bible ang mga bato sa ilang at. Bawa'T bagay na lumabas sa Sion ; at ako ' y siyang nagtuturo sa tao at gayon ang. At lupa ay sumainyo nawa ; binabasbasan namin kayo sa harap ng kaniyang ay.